Ymunwch â'n Tîm | Join Our Team

1 x Swydd ar gael, gweler y manylion isod.

1 x Jobs available, see details below.SWYDD CYNORTHWYYDD SIOP, swydd dymhorol.

Rydym yn chwilio am unigolyn 18+ hyderus, brwdfrydig a chyfeillgar i ymuno â ni.

3-4 ddiwrnod yr wythnos dros wyliau Pasg, Haf a Nadoliog, 9.15 y.b. - 5.15 y.h. yn cynnwys penwythnosau.

Bydd dyletswyddau yn cynnwys

* Agor a chau y siop.

* Gwasanaethu cwsmeriaid a delio ag ymholiadau ffôn.

* Pacio ein archebion e-fasnach.

* Creu arddangosfeydd.

*Delio a stoc ac ailstocio a phrisio.

*Cadw'r siop yn lân a thaclus.

*Cynorthwyo gyda creu ein cyfres ecscliwsif o gardiau o waith llaw.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl o fantais gryf. Nid yw profiad blaenorol o weithio mewn siop yn angenrheidiol. Byddai profiad o ddefnyddio system POS IOS yn fanteisiol. Byddwn hefyd yn chwilio am unigolyn gyda llygad am fanylder gyda brwdfrydedd i ddysgu sgiliau newydd.

Mae’r swydd yn cwrdd â'r isafswm cyflog cenedlaethol, gyda phosibilrwydd o gynnydd gyda pherfformiad, gyda 28 diwrnod o wyliau pro rata.

Am fwy o wybodaeth neu i ddatgan eich diddordeb galwch i mewn i'r siop am sgwrs gyda Ria, ffoniwch 01678 521 800, neu anfonwch ebost gyda ychydig o wybodaeth am eich hun i post@siopria.co.uk

 

SHOP ASSISTANT, seasonal position.

We are looking for a confident, enthusiastic and friendly individual, 18+, to join us.

3 to 4 days a week over Easter, Summer & Christmas holidays, 9.15am - 5.15pm, including weekends.

Duties will include

* Opening and closing the shop.

* Serving customers and dealing with telephone inquiries.

* Packing our e-commerce orders.

* Creating displays.

* Dealing with incoming stock, restocking and pricing.

* Keeping the shop clean and tidy.

* Assisting with the creation of our exclusive series of handmade cards.

The ability to speak Welsh fluently is a strong advantage, but we would be happy to consider Welsh learners aiming to become fluent.

Experience of using the IOS POS system would be an advantage but previous retail experience is not essential. We will also be looking for an individual with an eye for detail and enthusiasm to learn new skills.

The post meets the national minimum wage, with the possibility of increased pay with performance, with 28 days pro rata holidays.

For more information or to express your interest call in to the shop for a chat with Ria, phone 01678 521 800, or email post@siopria.co.uk to introduce yourself.